RESET MẬT KHẨU

ĐĂNG NHẬP

RESET MẬT KHẨU BẰNG: TÊN ĐĂNG NHẬP

Lưu ý: Trường hợp Email là KHÔNG CÓ THẬT hoặc KHÔNG THỂ ĐĂNG NHẬP VÀO E-MAIL thì không thể reset mật khẩu.
Nếu gặp khó khăn trong việc lấy lại mật khẩu - Liên hệ GM


RESET MẬT KHẨU BẰNG: E-MAIL

Lưu ý: Trường hợp Email là KHÔNG CÓ THẬT hoặc KHÔNG THỂ ĐĂNG NHẬP VÀO E-MAIL thì không thể reset mật khẩu.
Nếu gặp khó khăn trong việc lấy lại mật khẩu - Liên hệ GM